BACKBONE PRIVACYVERKLARING

Backbone International B.V. (hierna: “Backbone”, “wij”, “onze” of “ons”) is een ondersteunende partner voor opdrachtgevers Backbone is werkzaam op het gebied van het verzorgen/leveren van diensten en personeel voor het produceren (onder andere technische productie, site productie, productiemanagement, technisch tekenwerk) en begeleiden van concerten, (muziek) optredens en evenementen, al dan niet georganiseerd door derden, alsmede het inkopen en inhuren van diensten en personeel ten behoeve van voornoemde concerten, (muziek) optredens en evenementen productie.

Backbone International bestaat uit de entiteiten Backbone Europe, Backbone Asia, Backbone North America. Elke vestiging opereert lokaal. Als u een overeenkomst aangaat met Backbone, wordt er altijd lokaal gecontracteerd.  

Als u gebruik maakt van onze website verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen. In deze privacyverklaring leggen we u dan ook graag uit welke gegevens van u worden verwerkt indien u gebruikmaakt van de website, met welk doel, en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Backbone raadt u aan deze privacyverklaring daarom aandachtig door te nemen. 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd op onze website te vinden.

1       HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET BACKBONE?

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Backbone, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1507 CC) Zaandam, aan de Ronde Tocht 11, (34390063).

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan privacy@backbone-international.com of via gewone post aan de Ronde Tocht 11, 1507 CC  Zaandam. 

2      OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is relevant voor u als u 

•        onze website bezoekt;

•        contact met ons opneemt;

•        bij ons solliciteert.

HOE VERWERKT BACKBONE UW PERSOONSGEGEVENS?

Hieronder leest u welke persoonsgegevens we van u verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen. Daarbij geven we aan welke geldige reden (ook wel “grondslag”) wij hebben om uw gegevens te verwerken. Deze grondslag hebben wij op grond van de privacywetgeving nodig om uw gegevens te mogen verwerken. We lichten ook toe hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. 

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Website

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij technische informatie om de website optimaal te laten functioneren en om informatie op de gewenste wijze weer te geven. Wij verzamelen onder meer de datum en het tijdstip van uw bezoek, uw IP-adres, het MAC-adres of een ander uniek nummer, de gebruikte browser, de webpagina’s die u bezoekt op onze website en andere loginformatie (zoals de URL referrer en het land van het IP-adres).   De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang te behartigen, dat eruit bestaat om de Website optimaal te laten functioneren. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor 1 maand na uw laatste bezoek aan onze website.

Wij verzamelen ook informatie over uw websitebezoek door middel van cookies. Meer informatie over de persoonsgegevens die Backbone verwerkt wanneer u onze website bezoekt is te vinden in het Cookie Statement.

Werken bij Backbone 

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens (waaronder contactgegevens, CV en motivatiebrief) uitsluitend om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature waarop u gesolliciteerd heeft of, in geval van een open sollicitatie, om te bepalen of u in aanmerking komt voor een positie binnen Backbone. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven. 

Wij bewaren de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Uw sollicitatiegegevens worden (in geval van een afwijzing) uiterlijk vier weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure door ons verwijderd. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens gedurende maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren, om contact met u op te kunnen nemen als er op een later tijdstip een mogelijk geschikte functie vrijkomt. 

Direct marketing

Als u onze diensten afneemt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u uitnodigingen te sturen voor verschillende evenementen. Dit kan als u een nieuwe klant bent enkel op basis van uw toestemming volgend uit artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet.

Deze gegevens die wij na toestemming verwerken bij opvolgende nieuwsbrieven die wij sturen aan bestaande klanten verwerken wij voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang bij direct marketing. U kunt u ten alle tijden afmelden voor onze e-mails. In dat geval verwijderen we uw persoonsgegevens.

U heeft op grond van de Telecommunicatiewet het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing. Heeft u dit gedaan dan mag Backbone u hun geen digitale direct marketing meer sturen. U kunt in artikel 7 van deze privacyverklaring lezen hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen: via e-mail, of telefonisch. De gegevens die wij voor dit contact van u verkrijgen (zoals naam, e-mailadres en/of telefoonnummer), gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden en u van dienst te kunnen zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn. 

3           MET WELKE DERDEN DEELT BACKBONE UW PERSOONSGEGEVENS?

De volgende derde partijen kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens:

  • Entiteiten – We kunnen persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen onze groep in het kader van de coördinatie en uitvoering van de diensten die wij leveren en voor doeleinden als samenwerking en transparantie. Onze entiteiten buiten de EER zijn Backbone North America en Backbone Asia, waaronder Backbone Indonesië. 
  • Verwerkers – We schakelen partijen in die namens ons persoonsgegevens verwerken (verwerkers), bijvoorbeeld om de website te hosten en persoonsgegevens op te slaan en te beheren.
  • Autoriteiten en rechtshulpverleners – We kunnen persoonsgegevens ook met derden delen als Backbone op basis van wet- en regelgeving verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken, zoals politie en overheidsinstellingen. Ook kan Backbone persoonsgegevens verstrekken op basis van een gerechtelijk bevel, een rechterlijke uitspraak of als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

4           FOTO’S

Backbone deelt foto’s van producties. Aangezien op de foto’s personen in beeld worden gebracht, is het delen van foto’s aan te merken als verwerking van persoonsgegevens. De grondslag voor deze verwerkingen is toestemming van de geportretteerde en daarnaast de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dat belang bestaat in dit geval uit het commerciële belang van Backbone.

Wij houden rekening met de privacy van de geportretteerde(n). Wij zullen zo min mogelijk foto’s publiceren waar personen herkenbaar in beeld komen. Ook is ons fotobeleid extra zorgvuldig in het geval van specifieke doelgroepen, besloten producties of producties met een gevoelig thema. 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar privacy@backbone-international.com of via de gewone post aan de Ronde Tocht 11, 1507 CC  Zaandam. 

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerken. Dat kan anders zijn als wij aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze is ingetrokken.

5           DOORGIFTE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

Uw persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere entiteiten binnen onze groep in het kader van de coördinatie en uitvoering van de diensten die wij leveren en voor doeleinden als samenwerking en transparantie. Onze entiteiten buiten de EER zijn Backbone North America en Backbone Asia, waaronder Backbone Indonesië. 

Wanneer er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER zal Backbone passende waarborgen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Dit betekent onder meer dat een beschermingsniveau moet worden geboden voor persoonsgegevens dat in wezen gelijkwaardig is aan het niveau dat in de EER wordt gewaarborgd (bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met de ontvanger van de persoonsgegevens en geschikte beveiliging te implementeren). U kunt te allen tijde een kopie opvragen van de relevante waarborgen die zijn getroffen, via de contactgegevens opgenomen in artikel 1 van deze Privacyverklaring.

6           WAT ZIJN UW RECHTEN?

Onder de privacywetgeving beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

  • Recht op inzage – U heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie – U heeft het recht om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. Indien mogelijk kunt u aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.
  • Recht om vergeten te worden – U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te wissen. Wij zullen dan nagaan of wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op beperking – In sommige gevallen heeft u het recht om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt bijvoorbeeld om beperking verzoeken als de gegevens mogelijk onjuist zijn, of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld. Als wij gehoor geven aan uw verzoek, zullen wij gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van privacywetgeving toch geoorloofd is.
  • Recht op dataportabiliteit – Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd hebben op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U heeft daarbij het recht om deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld een andere leverancier van dezelfde dienst. U kunt ons ook vragen om dat voor u te doen. 
  • Recht van bezwaar – U heeft in twee situaties het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als wij die verwerking gebaseerd hebben op onze gerechtvaardigde belangen. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerken. U kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als uw specifieke situatie daartoe aanleiding geeft. 

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerken. Dat kan anders zijn als wij aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  • Intrekken toestemming – Waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze is ingetrokken.

7           UW RECHTEN GEBRUIKEN

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek bij ons indienen via privacy@backbone-international.com. Wij beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal daarvan. Wij informeren u binnen één maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging. Als wij geen actie ondernemen op uw verzoek, informeren wij u snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan één maand na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. 

8           HEEFT U VRAGEN OF KLACHTEN?

Wanneer u een vraag hebt over deze privacyverklaring of wanneer u een klacht hebt of u vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op de privacywetgeving (AVG), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.